Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lærkefalk Falco subbuteo

 

Beskrivelse
Lærkefalken er på størrelse med Tårnfalk, men afviger fra denne i fjerdragt og flugtform. Det er en meget velproportioneret, en rigtig falk med lange, slanke, spidse vinger og forholdsvis kort hale. Falkens silhuet er ikke ulig en mursejlers. Den har en elegant flugtform med hurtige, kraftbetonede vingeslag, afbrudt af glideflugt og til tider utrolig hurtighed. Lærkefalken ”muser” ikke som tårnfalken, men jagter sit bytte i luften – f.eks. Sanglærker, svaler og visse tider af året specielt guldsmede. Med sin skifersorte til sortbrune overside er der tale om en mørk falk. Under gode observationsforhold kendes de voksne Lærkefalke på deres røde ”bukser”, røde undergump, tydelig skægstribe  og længdestribede underside.

 

                        

 

                                                  Lærkefalk Falco subbuteo Gulstav Mose 2008 (Foto: Erik Thomsen Ó)

 

Levested
Lærkefalken er udbredt i det meste af Europa og Asien og desuden ganske lokalt enkelte steder i Nordvestafrika. I Europa yngler arten overvejende i lavlandet og undgår store åbne træløse områder. Lærkefalken foretrækker et tempereret, ikke for vådt klima og forekommer således ikke i de nordvestlige dele af Europa (Island, Norge, Irland og Skotland).
Det samme billede ser man i Danmark, hvor den primært yngler i det sydøstlige Jylland, på Als, Midt- og Sydsjælland, Lolland samt. I Danmark er arten især tilknyttet ældre, åbne skove med græssede enge og vådområder eller andre åbne, insektrige biotoper i nærheden.

Som trækfugl er Lærkefalken en fåtallig gæst i Danmark. Den ses mest om foråret, hvor Skagen er den klart bedste lokalitet med op til et par hundrede fugle på et godt forår. Om efteråret ses arten mest i de østlige dele af landet med op mod 50 fugle. Lærkefalken overvintrer i det sydlige Afrika. Lærkefalk er udsat for ulovlig jagt under efterårtrækket på f.eks. Malta.

Føde
Lærkefalkens føde udgøres primært af større flyvende insekter (i Danmark fortrinsvis guldsmede), men særligt i ungetiden fanger den også en del småfugle. Lærkefalken er faktisk så stor en luftakrobat, at den sagtens kan fange både svaler og mursejlere.

 

 

                   

 

                                          Lærkefalk Falco subbuteo Gulstav Mose 2008 (Foto: Erik Thomsen Ó)

Bestandsudvikling
Lærkefalken var formodentlig en ret almindelig ynglefugl i midten af 1800-tallet i Danmark – men vores viden fra den gang er meget sparsom. Men med den mere intensive landbrugsdrift samt medfølgende dræning og tilplantning af mange vådområder – især i skovene – gik arten stærkt tilbage. Bekæmpelse og belastning med miljøgifte bidrog yderlige til denne udvikling. Omkring 1950 var ynglebestanden således reduceret til maximalt 20 par. Tilbagegangen synes at være fortsat helt op til årtusindeskiftet med blot ca. 5 par som laveste bestandsniveau. Fra 2005 og frem til 2008 er bestanden svagt stigende  (10-15 par årligt), men den er vanskelig at registrere. Lærkefalken ankommer gerne til egnede redebevoksninger omkring månedskiftet april/maj, og starter sin ynglesæson efter løvspring og ofte bliver man først opmærksom på, at den er ynglefugl, når unger kalder højlydt i reden kort før de er klar til udflyvning eller efter udflyvning, når unger sidder og kalder i redebevoksningen (slutningen af juli og begyndelsen af august). Den yngler i brugte reder fra f.eks. Spurvehøg, Gråkrage eller lignende. Som noget nyt er den fundet ynglede i gamle kragereder anbragt i elmaster på Als og i Sønderjylland fra 2005. Her er den til gengæld ret synlig.

 

ARTIKLER OM LÆRKEFALK

 

Lærkefalken i Århus Amt - historisk af Jørgen Terp Laursen

Accipiter 1995

 

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

WEBMASTER Jørgen Terp Laursen DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 • Opdateret 7.10. 2010