Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BLÅ KÆRHØG Circus cyaneus

 

Beskrivelse
Blå Kærhøg er lidt mindre end Rørhøg men adskiller sig væsentligt fra denne. Er næsten altid i konstant bevægelse i landskabet, hvor den flyver lavt og søgende over terrænet i sin søgen efter smågnavere og  småfugle. Hannen ligner ved første øjekast  en måge med dens lys gråblå og hvid fjerdragt med sorte vingespidser. Ved nøjere iagttagelse er man da slet ikke i tvivl om, at der er tale om en rovfugl. Hunner og unge fugle er brunlige fugle med en karakteristisk tydelig hvid overgump. Den Blå Kærhøg minder i øvrigt meget om sin nære slægtning, Hedehøgen, men er en smule kraftigere bygget og virker mere kort- og bredvinget end denne. I vinterhalvåret er det kun Blå Kærhøg, der ses i Danmark.

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus han 2007. Foto: Bente Holm-Petersen

 

Levested
Arten yngler i Europa, det nordlige Rusland samt i Nordamerika. Inden for Europas grænser yngler den primært i de nordlige og sydvestlige dele af kontinentet. Flest yngler i Nordskandinavien samt Frankrig, Spanien og de Britiske Øer. I Danmark har arten de sidste 20 år ynglet flere gange sydlige og vestlige Sønderjylland - primært i store eng- og moseområder eller større braklagte områder, hvor Rørhøgen er fåtallig eller fraværende og spredt i på Sjælland i områder med brakmarker, frøgræsmarker med store vildtremisser eller fugtige skove -  Har dannet kolonier med Hedehøg i Vestjylland, hvor de 2 arter kan yngle med nær afstand.

 

Den blå kærhøg er en ret almindelig trækfugl i Danmark i marts-maj og igen i august-november. Desuden er arten en fåtallig, men ret udbredt vintergæst, der optræder i det meste af landet. Der er dog store årlige svingninger i antallet af overvintrende fugle.

 

Føde
Blå kærhøg lever mest af gnavere, primært mus, men artens kompakte, lidt høgeagtige kropsbygning sætter den også i stand til at fange småfugle.

 

Bestandsudvikling
I 1800-tallet og frem til 1940’erne ynglede der enkelte par Blå Kærhøge i Danmark, men i takt med hedeplantagernes opvækst samt dræning og opdyrkning hedeområder og vådområder forsvandt arten som fast ynglefugl i Danmark. Fra midten af 1980erne og frem til midten af 1990 var der tegn på en genindvandring, da en mindre bestand på omkring 5 par etablerede sig i det sydlige Jylland og få par på Sjælland, men ungeproduktionen var meget lav – flere par fik slet ikke unger på vingerne.  Etablering i starten af 1990erne faldt sammen med store udbrud af ræveskab, hvilket muligvis gav et stort udbud af gnavere i store dele af Danmark. Der er dog al mulig grund til at holde øje med arten, idet der er en rimelige pæn bestand i Holland og en mindre bestand i Tyskland og Polen, som evt. kan sprede sig til Danmark.

 

 

Artikler om Blå Kærhøg

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus som Dansk ynglefugl af Per Bomholt

Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle Med. nr 2009-001

Blå Kærhøg som ynglefugl i Danmark efter 1990 af Per Bomholt, Bent Jakobsen og Benth Micho Møller.

Accipiter 1995 (genpubliceret)

Farvemærkning af Blå kærhøg i Europa (info fra Internettet)

 

 

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

Webmaster Jørgen Terp Laursen . DanmarksRovfugle.dk  •  Opdateret 7.10. 2010