Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fiskeørn Pandion haliaetus

 

Beskrivelse
Fiskeørnen er en graciøs rovfugl, der ses ret almindeligt i Danmark til og fra de norske, svenske og finske ynglepladser. Det er en langvinget rovfugl, som har en karakteristisk fjerdragt med hvid underside og mørk overside. Både kredsende og flyvende kan den give associationer til en stor måge (f.eks. ungfugl af Svartbag) p.g.a. de nedadbuede, ”hængende” vinger. Fiskeørnen er noget større end en Musvåge – godt 150 cm i vingefang.

 

 

Levested
Fiskeørnen er en meget succesrig fugleart, som forekommer på alle kontinenter på nær Antarktis. Den yngler primært på den nordlige halvkugle, og overvintrer i Sydamerika og det meste af Afrika. I Europa er udbredelsen hovedsageligt i Skandinavien (Norge, Sverige, Finland), de Baltiske lande, Polen, tidligere Østtyskland og England. I de senere år nu også ynglefugl i Frankrig, Spanien, Middelhavet, Italien

I Danmark er Fiskeørnens en sjælden ynglefugl. Fra de sidste ca. 20 år er der kun officielt kendskab til én dansk ynglelokalitet med nogenlunde fast ynglende Fiskeørn de seneste godt 10 år. Dog registreres der næsten årligt enkelte men uregelmæssigt oversomrende fugle (par?) på lokaliteter i Jylland og på Sjælland.

Det er en gåde blandt ornitologer, at vi i Danmark ikke har en bestand af fiskeørn - i vores naboland, Sverige yngler omkring 4000 par!  I sommerhalvåret - fra medio juni til august - ses Fiskeørne raste ved flere danske søer, men langt de fleste yngler efter al sandsynlighed ikke her i landet, og er formentligt immature fugle eller adulte fiskeørne, hvis yngleforsøg er slået fejl.

Det forlyder, at der gennem de sidste 10 år er iagttaget "udfløjne unger" på både jyske, fynske og sjællandske lokaliteter fra midten af juli og frem til 1.august. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at disse  ungfugle er udruget i Danmark. 

 

 

 

Fiskeørn Pandion haliaetus ungfugl 27. aug. 2008. Foto: Bente Holm-Petersen

 

Fiskeørnen yngler ved større, skovomkransede fiskerige søer. Reden placeres højt til vejrs i et stort træ – gerne en fladkronet fyr – således at der er gode indflyvningsforhold. Træet skal helst være i en fredfyldt skov, da arten hos os er følsom over for forstyrrelser. Redetræ behøver nødvendigvis ikke være i umiddelbar nærhed af søen, idet udenlandske undersøgelser viser at afstande på op til 20 km mellem rede og nærmeste fiskested ikke er nogen hindring

Et større antal skandinaviske Fiskeørne trækker gennem landet forår (april-maj) og efterår (august-september-oktober). De koncentreres i særlig grad ved trækstederne, Skagen, Gilbjerghoved og Hellebæk om foråret, samt Stevns, Stigsnæs, Sydlangeland, Gedser Odde og Hyllekrog om efteråret. Fiskeørne kan i trækperioder også ses fødesøgende ved de fleste større danske søer, fjorde og lavvandede kyster. De seneste 10 års studier af Fiskeørne i Danmark, viser at de steder hvor Fiskeørnen har været mistænkt for at være mulig ynglefugl i Danmark, ankommer hannerne allerede i de sidste 2 uger af marts og hunnen ca. 1 uge senere. Hvis Fiskeørnen skal have ynglesucces i Danmark, skal rugningen påbegyndes inden midten af april.

 

Føde
Fiskeørnen er specialist i at fange fisk. Den er i stand til, som en tårnfalk, at ”muse” med baskende, højt løftede vinger over søfladen. Fiskeørnens teknik er som regel at stå stille i luften omkring 25 meter over vandoverfladen – udse sig en fisk med sit skarpe blik – og derpå styrtdykke. I sidste øjeblik inden den rammer vandet, strækker den så sine fanger for at gribe sit bytte. Fiskeørnen tager som regel fisk på 20-40 cm, men den kan godt tage større fisk. Langt de fleste stationære Fiskeørne ved de danske søer er mest aktive i tiden omkring solopgang og den sidste time inden solnedgang. Skal du se Fiskeørn i dagtimerne, skal man ofte have særdeles godt kendskab til fuglens siddepladser, spiseplader og udsigtspladser. Fiskeørnen kan også fiske i vande langs vores strande.

 

Bestandsudvikling
Fiskeørnen ynglede endnu i 1800-tallet flere steder rundt om i landet, men det sidste par forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med den omfattende rovfuglebekæmpelse. Siden begyndelsen af 1970’erne er der lejlighedsvis registreret nogle få yngleforsøg, men det er endnu ikke lykkedes for Fiskeørnen at genetablere en bestand i Danmark. Det vurderes, at det især skyldes mangel på egnede redepladser

 

Efterlysning!!

Har du kendskab til observationer af oversomrende eller ynglende fiskeørne i Danmark er du velkommen til at kontakte Jørgen Terp Laursen (jtl@kirkeugle.dk) eller Per Bomholt (pb@danmarksrovfugle.dk). Dvs. alle observationer fra perioden medio juni til medio juli har stor interesse. Ynglelokaliteter bliver IKKE offentliggjort på hjemmesiden.   

 

 

 

ARTIKLER OM FISKEØRN

 

Aflæsning af farvemærket Fiskeørn fra Scotland 

Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle med. Nr. 2009-004

Overvågning af Fiskeørn/Fiskeørne-par i Vest-og Sydsjælland 1998 af Benth Micho Møller

Fiskeørnen ved Skanderborg sø. GEJRFUGLEN 2009-2. af Jørgen Terp Laursen

 

 

  Tilbage til Rovfugle arter

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

                                                      DanmarksRovfugle.dk . Webmaster Jørgen Terp Laursen • Opdateret 7.10. 2010