Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

KONGEØRN Aquila chrysaëtus

 

Beskrivelse
Kongeørnen er Danmarks næststørste ynglende rovfugl, kun en anelse mindre end Havørnen. Kongeørnen flyver mere elegant end Havørn og kan af den grund virke mindre "ørneagtig". Den er overvejende mørkebrun. De voksne fugle har et gyldent hoved, og ungfuglene er især genkendelige på hvid hale med mørkt endebånd samt et større hvidt felt i vingen. Kongeørnen har mange forskellige dragter fra sin første ungfugledragt til sin voksne dragt (5-6 års alderen).

  

                                    

Kongeørn Aquila chrysaëtus 2008. Foto: Henrik Just 

Levested
Kongeørnen har en meget stor global udbredelse. Den findes i Nordamerika, Nordafrika samt store dele af Europa og Asien. I Europa er den udbredt i Sydeuropa, det østlige Europa samt Nordeuropa, men mangler i store dele af Central- og Vesteuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. De har ynglet hvert år siden og har de fleste år fået en unge på vngerne. I 2003 dukkede der endnu et par op i den nærliggende Høstemark Skov. I 2008 var der 5 par i Danmark, som dog ikke alle havde ynglesucces. Kongeørnen yngler kun i det nordlige Jylland . Ud over yngleparrene, der bliver i deres territorium året rundt, forekommer Kongeørnen som sjælden vintergæst med 4-6 fugle per år, især i de Midt- og Sydsjællandske godslandskaber, der rummer store flokke af overvintrende gæs. Den primære lokalitet har traditionelt været Tystrup-Bavelse søerne og Tissø/Åmose-området. Oftest er det unge eller yngre ikke yngledygtige fugle formodentlig fra Sverige.,

 

Føde
Kongeørnen lever af fugle, især gæs; desuden af harer og smågnavere som mus og rotter, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler. På ynglelokaliteten i Lille Vildmose har man konstateret, at Kongeørneparret bl.a. lever af unge skarver, der fanges i den store skarvkoloni i Tofte Sø.

 

Bestandsudvikling
For at sikre og fremme artens udbredelse i Danmark har ejeren Aage V. Jensens Fonde på DOF's anbefaling etableret en ørnefoderplads syd for Høstemark Skov. Fra et nyt fugletårn har man et glimrende udsyn over fodringspladsen, og dette er nok det mest sikre sted at observere kongeørne i Danmark. Fodringen sigter primært på at fremme især de unge kongeørnes overlevelseschancer i vinterhalvåret, hvor de med deres mindre udviklede jagtteknik er sårbare. Fra de andre nordiske lande er der også godt nyt for kongeørnen, idet bestandsnedgangen i mange områder er stoppet, formodentlig p.g.a. mindre forfølgelse.

 

Artikler om Kongeørn

 

Link til Kongeørn Aquila chrysaetos som ynglefugl i Danmark af Birgit Knudsen, Peter Knudsen og Tscherning Clausen

 

 

 

   Tilbage til Rovfugle arter

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

   

                                                             DanmarksRovfugle.dk . Webmaster Jørgen Terp Laursen •   Opdateret 7.10. 2010