Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

RØRHØG Circus aeruginosus

 

Beskrivelse

Rørhøgen er den almindeligste og største af vore tre arter kærhøge - de andre er blå kærhøg og hedehøg. Rørhøgen ses ofte svævende i lav højde på let hævede vinger over enge og rørskov på jagt efter bytte. Artens langsomme flugt gør det muligt, selv i højt græs, at opdage et byttedyr.

Rørhøgen er let genkendelig i felten. Hannen er særlig iøjnefaldende med sine blågrå svingfjer og sorte vingespidser. Ryggen er brun og halen blågrå. Vingeundersiden er lys med sort vingespids. Hunner er meget anderledes, nærmest ensfarvet brun med lys til gullig isse, strube og vingeforkanter. Ungfuglene er det første år nærmest ensfarvet sortbrune med lidt lyst på hovedet.   

Sammenlignet med Musvågen har Rørhøgen en længere hale og vingerne er mere hævet under flugten.

 

Udbredelse  

Rørhøgen er trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og meget fåtalligt i tropisk Afrika. Arten er udbredt i det meste af Danmark, hvor den også yngler på flere småøer, men der kan være langt mellem parrene. Bestandstætheden er således meget forskellig fra egn til egn. Den største bestandstæthed findes på Lolland-Falster, Syd- og Sydvestsjælland, i Jylland i Vejlerne og ved Ringkøbing Fjord (Tipperne) samt i Tøndermarsken (Hvideå-systemet).

 

                     

Rørhøg Circus aeruginosus han jagende over rapsmark april 2008 (Foto: Benth Micho Møller – 2008 Ó)

 

Levevis

Rørhøgen ankommer om foråret til de danske ynglepladser i slutningen af marts/begyndelsen af april. Hannerne kommer lidt før hunnerne. I Danmark yngler Rørhøgen langt overvejende i vådområder af enhver art, blot der er rørskov tilstede. Men den kan også yngle i andre former for græsvegetation. Selv i skovlysninger og i kornmarker, frøgræsmarker og lignende er Rørhøgen fundet ynglende.

Straks efter ankomsten til ynglestedet markerer hannen sit territorium ved parringsflugt og højlydte pibende lyde eller mågeagtigt skrig. Når redested er valgt, kan man se hannen bringe føde til hunnen på eller nær reden. Her i landet får Rørhøgen normalt 2-6 unger, men ungeproduktionen er noget varierende fra egn til egn – den er størst på Øerne. Efterårstrækket finder sted i august-september. Rørhøgen overvintrer meget sjældent i Danmark.

 

Føde

Rørhøgen er formentligt opportunist i sit fødevalg, der tager, hvad den kan finde og overkomme. Føden består sandsynligvis især af smågnavere, fugle og fugleunger tilknyttet vådområder i yngleområdet. Men arten – og især hannen – kan også ses på jagt over agerland og langs markskel. Her er det nok især mus som den jager. Fødevalg hos de danske rørhøge er mangelfuldt undersøgt. Mange har sikkert set Rørhøg komme flyvende med mosegrise og blishønekyllinger.         

 

Ynglebestand

Bestandsudviklingen har været i positiv udvikling set over de sidste ca.100 år. Efter at have været en ret almindelig ynglefugl i 1800-tallet var arten nær ved at blive udryddet omkring 1900 som følge af især forfølgelse. Efter der kom forbud mod brug at gift som DDT og PCB og en totalfredning af arten i 1967 vendte ynglebestanden til fremgang.

DOFs punkttællinger for perioden 1980-2006 viser en markant bestandsfremgang for arten, dog med en mulig stagnation efter 2001. Igangværende undersøgelser i Østjylland og Midtsjælland  (1999-2008) viser også, at Rørhøgbestanden er stabil om end stærkt svingende fra år til (nedbør/kulde og varme). Landsbestanden angives i 2006 til ca. 650 par.         

 

Ringmærkning

Der er ringmærket 1051 rørhøge i Danmark jf. Dansk Trækfugleatlas (2006). Der er 74 genmeldinger hvoraf 50 pct. er uden for landet. 41 mærket i udlandet er genmeldt i Danmark. Den længste trækafstand er en fugl genmeldt i Senegal (5081 km). Højeste alder 12 år og 2 måneder. Den langt almindeligste kendte genmeldingsårsag var bekæmpelse/jagt, der udgjorde 31 pct.   Genmeldingsresultaterne viser, at Rørhøgens trækrute går i en næsten lige line mod sydvest, gennem det centrale Frankrig og til Spanien.

 

ARTIKLER OM RØRHØG                                                                

 

 

Vejledning til registrering af ynglende Rørhøg af Hans Erik Jørgensen 

Yngleforekomsten af Rørhøg Circus aeruginosus i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

Forkortet version

Rørhøgen Circus aeruginosus i Sønderjylland. Årsag til kraftig reduktion i den registrede bestand. Et debat oplæg. af Per Bomholt 

Rørhøgen i Vejle amt - fremgang i forhold til Sønderjylland af Per Bomholt 

Rørhøgen i Ribe Amt 1982-2008 af Per Bomholt

Rørhøgens yngleudbredelse på Bornholm 1980-2009 af Per Bomholt

Farvemærkning af Rørhøg i Europa (info fra Internettet)

Tilbage til Rovfugle arter

 

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

WEBMASTER  DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                      opdateret 25-01-2010