Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle.

 

§1 Arbejdsgruppens navn er:  Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle.  

Arbejdsgruppen er hjemmehørende I Kolding.

 

§2 Arbejdsgruppen er for rovfugleinteresserede, der aktivt vil arbejde for at skabe optimale levevilkår for de danske rovfugle.

 

 §3 Arbejdsgruppens formål er at indsamle og formidle viden om danske rovfugle.

 

§4 Arbejdsgruppen ledes af et forretningsudvalg på indtil 5 medlemmer, der vælges på arbejdsgruppens årlige generalforsamling, der skiftevis finder sted i Jylland og på øerne. Endvidere vælges der på generalforsamling en revisor. Valg til forretningsudvalget sker ved skriftlig afstemning. 

Der vælges desuden 1 suppleanter

 

§5 Arbejdsgruppens formand vælges på arbejdsgruppens generalforsamling ved skriftlig afstemning.

 

§ 6 Forretningsudvalget konstituerer sig med følgende poster

·          Næstformand (valgt)

·          Kasserer

·          Sekretær

·          Videnskabelig ansvarlig

 

§7 Nye medlemmer optages på generalforsamlingen efter indstilling fra mindst 2 medlemmer. Det er en betingelse, at der dokumenteres en aktiv indsats i henhold til arbejdsgruppens formålsparagraf § 3.

 

§8 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling skal afholdes i oktober. Generalforsamling skal indvarsles 4 uger før dennes afholdelse.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan ske, hvis mindst 50 pct. af medlemmerne og mindst to forretningsudvalgsmedlemmer stemmer herfor.

 

§10 Arbejdsgruppens regnskabsår går fra 1.august til 31.juli. Regnskabet revideres af revisor.

 

§11 Kontingentet til arbejdsgruppen betales på den årlige generalforsamling og fastsættes på generalforsamlingen.

 

§12 På den årlige generalforsamling fremlægger de enkelte medlemmer resultater af deres undersøgelser. Medlemmer, der er forhindret, skal fremsende en mindre skriftlige redegørelse for årets undersøgelser.

 

§13 Medlemmer af Arbejdsgruppen  for Danmarks Rovfugle, der ikke aktivt bidrager til opbygning af viden (§3) samt lever op til arbejdsgruppens formålsparagraf (§3), kan ikke bevare deres medlemskab. Formanden for arbejdsgruppen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem af Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle ikke kan forny sit kontingent. Dette varsles overfor medlemmet ved årlige generalforsamling med udtrædelse senest 31.12 samme år.

 

§14 Udtrædelse af arbejdsforeningen kan finde sted med øjeblikkelig varsel

 

§15 Hvis Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle opløses, kan det vedtages på en generalforsamling, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for en opløsning.

Et flertal af de tilstedeværende afgør, hvad arbejdsgruppens midler skal anvendes til. Hvis der her er stemmelighed, afgøres det ved et flertal i forretningsudvalget.

Arbejdsgruppens midler kan eksempelvis overgå til Kolding Rovfuglegruppe eller Fugleværnsfonden.

 

§16 Arbejdsgruppen opbygger en videnplatform om de ynglende danske rovfugle. Arbejdsgruppens medlemmer skal aktivt bidrage med viden. Denne viden gøres tilgængelig for Arbejdsgruppens medlemmer og samarbejdspartnere i blandt andet i stat, regioner, kommuner og foreninger via arbejdsgruppens hjemmeside.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling

Kolding

26.september 2008.

 

 

2009: Kontingent er foreløbigt et indmeldelsesgebyr på 100.00 kr. Beløbet vil hovedsageligt blive brugt til oprettelse og drift af hjemmeside så arbejdsgruppens medlemmer kan publicere alle deres tidligere undersøgelser/artikler og orientere om igangværende projekter.

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •  WEBMASTER Benth Micho Møller                                                                       opdateret 22-10-2009