Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Hedehøg Circus pygargus          

 

Beskrivelse
Hedehøgen er en elegant rovfugl takket være sine lange vinger, den slanke kropsbygning og lange hale, og sin næsten dansende flugt. Som de øvrige kærhøge flyver Hedehøgen altid med løftede, v-stillede vinger. Hannen er lysende sølvgrå med sorte vingespidser, hunnen er brunlig med lysere krop, og ungfuglene ligner hunnen, men har på undersiden en varm rustrød farve. Kan forveksles med Blå Kærhøg. Både hun og ungfugl har hvid overgump. Hedehøgen er lidt mindre end Blå Kærhøg og Rørhøgen, som er en langt mere almindeligt forekommende kærhøg i Danmark

 

Hedehøg hun. Foto: Finn Birkholm-Clausen

 

Levested
Hedehøgen er vidt udbredt i Europa fra det sydlige Finland i nord over Sydengland i vest til Spanien/Nordafrika i syd. Artens udbredelse strækker sig østpå i Asien til Kasakhstan. I Danmark yngler hedehøgen primært i det sydvestlige Jylland, hvor den fortrinsvis er tilknyttet det åbne marsklandskab i Vadehavsområdet. Ynglede tidligere i de store hedeområder mellem Oksbøl og Vejers, på Rømø og Fanø. Hedehøgen har som ynglefugl stort set kun været kendt fra Jylland. Der kendes kun enkelte ynglefund fra Sjælland (Køng Mose i 1920 og Barmose, Sydsjælland i 1939) samt en nyere forekomst fra Lille Åmose, Vestsjælland  1995 og et yngleforsøg på Bornholm samme år.

Desværre har arten fået smag for dyrkede marker med vintersæd som yngleområde, hvilket betyder, at ungerne er meget udsatte, når der skal høstes. Takket være lokale ornitologers samarbejde med landmændene i disse områder - som et led i Skov- og Naturstyrelsens, Ribe og Sønderjyllands amters, Dansk Landbrugs og DOF's samarbejdsprojekt om beskyttelse af Hedehøgen - er truslen fra høstmaskinerne nu bragt under kontrol, bl.a. takket være markering og i nogle tilfælde indhegning af redeområdet.

Da Danmark er tæt på nordgrænsen for Hedehøgens udbredelse, er fuglen en ret sjælden trækgæst herhjemme. De fugle, vi ser, er især fra den begrænsede sydsvenske bestand. De danske ynglefugle ankommer i april-maj og forlader landet i august/september, hvor de flyver til overvintringsområdet syd for Sahara. De østligste bestande af hedehøg overvintrer derimod helt overvejende i Indien.

 

Føde
På Hedehøgens menu står primært smågnavere, firben, større insekter, småfugle og fugleunger. Som de andre kærhøge jager hedehøgen ved at flyve lavt og langsomt over terrænet, og således tager den næsten uden undtagelse sin føde på jorden.

 

Bestandsudvikling
Hedehøgen er en relativt ny dansk ynglefugl, som er indvandret til landet omkring begyndelsen af 1900-tallet. Bestanden kulminerede omkring midten af århundredet med ca. 400 par, men siden da er bestanden gået stærkt tilbage. Årsagen er bl.a. ændrede levesteder her i landet. Men også ændrede leveforhold i vinterkvarteret i Afrika kan have spillet en stor rolle. Ørkenspredning samt bekæmpelse af græshopper med miljøgifte er i den forbindelse nævnt som negative faktorer. Det til trods syntes bestanden i Danmark omkring århundredskiftet at have stabiliseret sig omkring 30-40 par, men i 2007 var der kun knap 25 par, den laveste bestand i 10 år.

 

 ARTIKLER OM HEDEHØG

 

 

Yngleforekomsten af Hedehøg, Circus pygargus, i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

Forkortet version

Link til Hedehøg-projekt 2004 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2005 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2006 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2007 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2008 Årsrapport

Farvemærkning af Hedehøg i Europa (info fra Internettet)

 

 

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

 

Webmaster Jørgen Terp Laursen  DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •   Opdateret 7.10. 2010