Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

Hjemmesiden har følgende formål

 

 Arbejde med og beskrive resultater af undersøgelser af ynglende rovfuglearter i Danmark.

 Oparbejde en komplet fortegnelse (litteraturoversigt) over primært danske rovfugleundersøgelser.

 Opbygge fotogalleri af Europas rovfuglearter fordelt på køn, alder og fotografier i spændende situationer.

 Kontakt med personer, der vil deltage i overvågning af rovfugle i Danmark.   

 

 

        Havørn udfarvet fugl 2008. Foto: Jacob Eskekjær

 

Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle er en sammenslutning af ornitologer, biologer, naturvejledere, naturfotografer og skovteknikere der samarbejder omkring overvågning og undersøgelser af den danske ynglebestand af rovfugle. Der udføres undersøgelse over de forskellige arters habitatvalg, fødevalg, ungeproduktion og levevilkår i Danmark.  

Arbejdsgruppen blev dannet i september 2008. Mange af arbejdsgruppens medlemmer har arbejdet med undersøgelser af ynglende rovfugle i Danmark siden 1970 – enten ved egen interesse eller i et forum som f.eks. Dansk Ornitologisk Forenings Rovfuglegruppe, for projekter under DMU eller Miljøministeriet. Mange af gruppens undersøgelser er blevet publiceret i f.eks. Accipiter – Rovfuglegruppens publikation/Dansk Ornitologisk Forening (DOFT), men er desværre ikke kommet til ret mange personers kendskab. Derfor systematiseres mange års undersøgelser nu, og vil efterfølgende blive præsenteret her på hjemmesiden.

 

Arbejdsgruppen ønsker også at præsentere sine igangværende undersøgelser over for interesserede personer, skovejere, myndigheder m.m. og vil ligeledes gøre det muligt her, at finde ældre undersøgelser foretaget og beskrevet af gruppens medarbejdere her på www.DanmarksRovfugle.dk – så man kan følge udviklingen hos de forskellige danske ynglende rovfuglearter.

 

Flere arter af rovfugle har gennemgået en positiv udvikling siden 1970, og det er blandt andet sådanne forhold der belyses. Endvidere har arbejdsgruppen et samarbejde med tilsvarende arbejdsgrupper i andre europæiske lande, og vil offentliggøre sine undersøgelser på en sådan måde, så undersøgelsesmetoder er sammenfaldende med andre landes metoder.

 

Arbejdsgruppen vil også arbejde med oplysning omkring rovfugle i Danmark til almindelig orientering, og dette vil blandt indgå som en del af naturvejledernes arbejde inden for arbejdsgruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårnfalke-par (Foto: Bente Holm-Petersen 2009 )Ó

 

Naturfotograferne deltager i arbejdet med at tilvejebringe gode billeder af rovfugle, så man kan se hvordan de forskellige arter ser ud – f.eks. forskelle på han, hun og  ungefugle – og samtidig kan være med til at illustrere materialer til oplysningsfoldere og til naturvejleders brug. Deres arbejde er også ved fotografering at dokumentere f.eks. byttedyr for flere arter, tilstedeværelsen af ringmærkede fugle/farveringmærkede fugle og individuelle kendetegn på fåtallige ynglende rovfuglearter – f. eks.  Havørne, Kongeørne og Fiskeørn.

 

Medlemmernes igangværende undersøgelser og projekter fremlægges hvert år på et årsmøde i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle, og store dele af de seneste undersøgelser vil blive offentliggjort her på denne hjemmeside.

 

Det er et ømske, at denne brede information vil bringe større kendskab til og skabe bedre beskyttelse af de danske ynglende rovfuglearter. Det er et håb, at kunne skabe en mere naturlige balance i den danske natur samt en almindelig accept af, at også rovfuglene har deres berettigelse i naturen.

 

Som medlem af arbejdsgruppen er man forpligtiget til at udføre eller deltage i forskellige projekter vedrørende de i Danmark ynglende rovfuglearter. 

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

                                 DanmarksRovfugle.dk . Webmaster Jørgen Terp Laursen • Opdateret 8.10. 2010