Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

 

 

RØD GLENTE (Milvus milvus)

 

 

 

Foto Bente Holm-Petersen 2007

 

Rød Glente er en af de større danske ynglende rovfuglearter. Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve, er Rød Glente en elegant, smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er lidt større i vingefang end Musvågen. Den røde glente er en fantastisk og elegant flyver, der under sin fødesøgningen flyver ret lavt over jorden – næsten som Rørhøgen - hvor den ofte stopper op, hænger stille i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. 

                                                                             

Føde
Den Røde Glente har et bredt fødespektrum, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som "naturens skraldemand". Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, Snog, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle, Husskader og måger. Byttet er ofte ådsler - trafikdræbte fugle og pattedyr.

Når den ses markere sit redeterritorie kan den "hænge" i timevis højt over skoven som en drage over skoven, hvorfor den har fået navnet "kite" på engelsk (kite = drage).

                                                                          

Levested
Den Røde Glente har, i modsætning til sin nære slægtninge - Sort Glente (Europa/Asien) og Gulnæbbet Sort Glente (Afrika) - en begrænset geografisk udbredelse. Næsten hele artens yngleområde befinder sig inden for Europa. Ca. 80% af den europæiske bestand er koncentreret i 3 lande: Tyskland, Frankrig og Spanien. I alle tre lande er Rød Glente nu i tilbagegang. I Sverige er glenten i fremgang og bestanden er på omkring 1500 par.
I Danmark yngler den Røde Glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år efter dens genindvandring i 1970 og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland, men en positiv udvikling gennem de sidste 5-6 år viser en fortsat fremgang – specielt på Sjælland. 

Den Røde Glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre større fugles reder i høje træer som f.eks. Gråkrage, Ravne- eller Musvågereder. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb, uld fra får o.lign.

Yngletiden

Normalt begynder rugetiden i starten af april, senest inden begyndelsen af maj. I reglen vil Rød Glente opfostre 2-3 unger en gang årligt, i sjældnere tilfælde 1 eller 4 unger. Rugetiden er 31-32 dage og ungerne er i reden i 45-60 dage, inden de tager deres første kortere flyveture. Efter udflyvningen er ungerne afhængige af forældrefuglene i mindst 2 uger.

 

 

                 Glente-unge i rede – næsten klar til udflyvning. Foto: Per Ekberg Pedersen, 2008

 

 

Uden for yngletiden

De danske Rød glente er trækfugle. Dog har der de senere år været flere og flere af de ynglende fugle, der overvintrer i deres yngleområde (især Østjylland og Vestsjælland). De unge fugle er trækfugle. Mange Røde Glenter iagttages på efterårs- og forårstræk i Danmark, hvor en stor del af de svenske glenter passerer  Østdanmark i september-oktober og i marts-april. Der har i de seneste efterår kunne ses mere end 1.000 indtrækkende svenske glenter ved Stevns. De danske og sydsvenske ynglefugle overvintrer primært i Spanien og Frankrig. Vinterfodring i Sverige har dog medført, at også stadig flere sydsvenske Røde Glenter overvintrer tæt på yngleområdet.

 

Bestandsudvikling

For et par hundrede år siden – i starten af 1800-tallet - var Rød Glente en ganske almindelig rovfugl i Danmark, måske op til mere end 2000 par. Dengang kunne den ernære sig af affald, døde dyr på gårdene/møddinger m.m. Men pga. beskydning og giftudlægning for rovfugle (alle rovfugle blev dengang betragtet som skadedyr) og andre rovdyr samt større ændringer i landbrugsdriften i Danmark, blev arten udryddet i Danmark i starten af 1900-tallet. Efter Rød Glente blev fredet hele året i 1922, forekom der spredte ynglefund i Danmark (Lolland i slutningen af 1940erne og Bornholm i midten af 1950erne). Men først  i 1970 genindvandrede den fra de voksende svenske og tyske bestande og har siden langsomt bredtsig.

2007 var et gennembrudsår med mindst 50 ynglepar, heraf 12 par på Sjælland, og i 2008 er bestanden vokset til 75-80 par, med den største stigning er sket på Sjælland. Den sydsvenske bestand er vokset markant fra 20 par i 1960 til at være over 1.500 ynglepar i 2008.

På europæisk plan er den Røde Glente stadig truet, bl.a. som følge af direkte forfølgelse på overvintringspladserne i vinterkvarteret i Spanien.

Beskyttelse i Danmark

Miljøministeriet har vedtaget en handlingsplan for Rød Glente i 2003, som skal beskytte artens ynglesteder i både de privatejede og statsskove. Der vil blive foretaget en nøjere overvågning af arten af Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Ornitologisk Forening, Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle og flere regionale Rød Glente-grupper. Overvågningen sker som et gensidigt arbejde mellem myndigheder, foreninger og arbejdsgrupper og ejerne af glenternes ynglesteder.

 

Fremtiden

Bestanden forventes at stige langsomt i Danmark. I 1989 anslog Hans Erik Jørgensen i sin bog ”Danmarks Rovfugle”, at ynglebestanden af Rød glente vil vokse til ca. 200 par i 2020. Ser man på udviklingen gennem de seneste 5 år og en eventuel fortsættelse af en stigende bestand, kan de 200 ynglepar måske allerede findes i Danmark inden 2015.

 

Fotos af Rød Glente

Se flere billeder af Rød Glente på http://galleri.rodglente.dk/#1.57  og http://galleri.rodglente.dk/#0.0

 

Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle.

Flere medlemmer af Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle har arbejdet med registrering og undersøgelse af Rød Glente siden den genindvandrede til Danmark i 1970 og vil fremover især arbejde med studier af bestanden i såkaldte Census-områder, hvor arten registreres årligt (ynglebestand), men også med ungeproduktion, fødeemner, biotop og biotopsændringer. Der vil også blive arbejdet med indsamling af data om evt. forstyrrelser i yngletiden med henblik på at få sådanne minimeret i samarbejde med skovejere til både deres fordel og fuglenes bedste.

 

Du kan hjælpe Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle ved at meddele dine iagttagelser af Rød Glente ved indtil videre ved at sende en email til arbejdsgruppen eller til info@DanmarksRovfugle.dk om dine iagttagelser/beskrivelse af ynglefund. Fotos kan indsættes i vores foto-gæstebog (husk at skrive dit navn, adresse, dato/sted på foto).

 

Der modtages også gerne oplysninger om ynglefund i Danmark siden artens genindvandring i 1970, idet vi må erkende, at det ikke er alle ynglefund, der er blevet registreret i Danmark.

Har du adgang til Dansk Ornitologisk Forenings database – DOFBASEN -  kan du også indtaste dine iagttagelser der. 

 

Email:  info@DanmarksRovfugle.dk

eller til en af medarbejderne i arbejdsgruppen – se oversigt over email-adresser.

 

Mere om Rød glente……..

Her på hjemmesiden kan du fremover finde nye og tidligere artikler om Rød glente i Danmark, fortrinsvis skrevet af medlemmer i Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle.

 

ARTIKLER OM RØD GLENTE

 

 

Glentebestanden Milvus milvus i et censusområde i det Sydøstlige Jylland 1980-1995.

The population of Red Kite Milvus milvus in a census area in Southern Jutland 1980-1995

af Per Bomholt

Rød glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 af Per Bomholt

Moniteringsvejledning for Rød Glente af Per Bomholt (opdatering) 

Rød Glente Milvus milvus yngler for første gang i Gribskov af Per Ekberg Pedersen

Gribskovgruppen.            

Omkring en Glenterede i Nordsjælland - Kort meddelelses fra medarbejder i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle Med. Nr. 2008-004 af Per Ekberg Petersen

Yngleudbredelse hos Rød glente i Tissø-området 1995-2009 af Gerth Nielsen

 

 

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

                                                                   WEBMASTER      DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •  opdateret 25-01-2010